MOM024

รหัสสินค้า :  MOM024
ชื่อสินค้า : หุ่นไม้เศษส่วนพร้อมบัตรภาพ
English name : Large Fraction Skittles with Fraction Circles
รายละเอียด :
ประกอบด้วยหุ่นไม้ 4 ตัวที่ถูกแบ่งเป็นเศษส่วนตั้งแต่ 1- 4 ส่วนพร้อมฐานรอง และบัตรภาพแสดงเศษส่วนของการแบ่งหุ่นไม้ทั้ง 4 ตัว

Description