02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MOB034

รหัสสินค้า : MOB034
ชื่อสินค้า :  รูปโครงกระดูกนก
English name :  Bird Skeleton Puzzle
รายละเอียด :
แผ่นต่อภาพชุดโครงกระดูกสัตว์
แผ่นไม้ขนาด 24 x 24 ซม. พร้อมมีหมุดจับ

Description