MAL001

รหัสสินค้า : MAL001 
ชื่อสินค้า : 
วงกลมแบ่งกลุ่ม
English name :
Grouping Circle

เรียนรู้การจำแนกสิ่งของ, การเข้ากลุ่ม, ความเหมือน, ความแตกต่างของวัสดุ เป็นวงกลมแบบพับได้ ใช้ในการจำแนกสิ่งของที่มีความเหมือนเข้ากลุ่มเดียวกันหรือความแตกต่างที่แยกกลุ่มกัน มีคุณสมบัติบางส่วนที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ก

Description