02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MOM025

รหัสสินค้า :  MOM025
ชื่อสินค้า :  แผ่นวัดองศาวงกลม
English name :  Centesimal Circle and Protractor
รายละเอียด :
แผ่นไม้สีดำ 2 แผ่น พิมพ์ลายแสดงการแบ่งวงกลม2 แบบ คือ แบบ 100 ส่วน และ 360 ส่วน

Description