02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MG283

รหัสสินค้า : MG283
ชื่อสินค้า :  SUDOKU พร้อมกระดานแม่เหล็ก
English name :  
รายละเอียด :
ใช้สอนเลขคณิตบนกระดาน หรือใช้ตัวเลขแม่เหล็กได้และใช้ในเกม SUDOKO แบบ 3 X 3, 4 X 4, และ 9 X 9 ประกอบด้วย
1. กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กปรับระดับได้ 1 แผ่น
2. ตัวเลขติดแม่เหล็กจำนวน 126 ชิ้น
3. แผ่นการ์ดคำสั่ง 42 แผ่น
4. ปากกาเขียนพร้อมที่ลบ 2 อัน

Description