MA351

รหัสสินค้า : MA351
ชื่อสินค้า : เส้นจำนวน 0-20
English name : Number Lines 0-20
รายละเอียด :
จำนวน 15 แผ่น ด้านหนึ่งมีเส้นจำนวนและตัวเลข 0-20 อีกด้านหนึ่งไม่มีตัวเลข

Description

Number Lines
เส้นจำนวนทำด้วยพลาสติกพิมพ์ออฟเซตอย่างดี ขนาด 30.5 x 5.5 ซม.