02-444-4310, 02-444-4320
YouTube or Facebook

จำหน่ายสื่อและอุปกรณ์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่มาตราฐานสากล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน

MA261

รหัสสินค้า : MA261
ชื่อสินค้า : กล่องฝึกทักษะการบวก – ลบ
รายละเอียด : 
มีแผ่นฝึกหัด บวก-ลบ 12 แผ่น

Description

แบบฝึกหัด 1 ชุด มีระดับความง่ายและยาก 6 ระดับ